مهران مدیری هنرمندی مردمی است که هر ایرانی، ساعات خوشی را با آثار او سپری کرده است، اما بعضاً او هم مثل هر شخص دیگری اشتباهات قابل انتقادی دارد، به عنوان مثال در این یکی دو روز اخیر، دو صحبت انتقادی وی که توسط بیشتر مردم، خطاب به دولتمردان و بجا تلقی شد، از دو […]

مهران مدیری

مهران مدیری هنرمندی مردمی است که هر ایرانی، ساعات خوشی را با آثار او سپری کرده است، اما بعضاً او هم مثل هر شخص دیگری اشتباهات قابل انتقادی دارد، به عنوان مثال در این یکی دو روز اخیر، دو صحبت انتقادی وی که توسط بیشتر مردم، خطاب به دولتمردان و بجا تلقی شد، از دو عبارت بتمرگ و به درک استفاده شد و هر چند دوستان ما نیز برای این نوع ادبیات که متأسفانه در ادبیات دولتمردان بلندپایه و فعلی ما هم مسبوق به سابقه است، ذوق زده شدند، اما این ادبیات واقعاً نه سزاوار هنرمند بزرگی مانند مهران مدیری است و نه سزاوار رسانه ملی و نه سزاوار مردم عزیز ایران اسلامی! واقعاً قرار نیست که اگر دولت و مسئولانش از ادبیاتی مثل به درک، بزدل، لرزان، ترسو و… علیه منتقدان خود استفاده کرد ما هم از این ادبیات زشت در برابر ایشان استفاده کنیم! درست است که برخی ممکن است با کلمه «بتمرگ در خانه ات» به جای «بنشین در خانه ات» بیشتر بخندند، اما مسئولیت اجتماعی یک هنرمند به خصوص در جهت دهی فرهنگ عمومی و ذائقه طنز جامعه نباید فراموش شود.

نکته دیگری که به برادر بزرگوارم جناب آقای مهران مدیری عرض میکنم این است که کاش در برخی از پرسش و پاسخها از خانمها، فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی را بیشتر مد نظر قرار دهد چرا که واقعاً بعضی از این سوالات و شوخیها در برابر خانمها درست نیست، چه معنی دارد که در برابر مردم به مسئله شکست عشقی یک زن و افسردگی وی، آن هم با این همه اصرار و کنجکاوری ورود شود؟! این رفتار حقیقتاً از سوی هر عزیزی حتی از مهران مدیری، رفتاری قبیح، غیرقابل دفاع و ناراحت کننده است و واقعاً تعجب میکنم از برخی افراد که بابت چنین صحنه هایی لذت میبرند و بعضاً با خنده خود، به آن صحه میگذارند! البته هدف از این مطلب واقعاً یک نقد سازنده و دلسوزانه بود، نقدی از همان جنس که دیده ایم بارها مهران مدیری به خوبی دنبال کرده است و نقدی که بارها خود مهران مدیری را در برابرش تسلیم و متأثر دیده ایم. مسلماً این انتقاد هرگز به منزله نادیده گرفتن انتقادات بجا و برنامه های خوب وی نیست بلکه نقدی بود در جهت بهبود آثار این هنرمند مردمی.