با توجه به اظهارات مکرر آخوندی، وزیر مسکن علیه طرح مسکن مهر با عباراتی مانند طرح مزخرف یا طرح پوپولیستی و با توجه به مخالفتهای صریح وی با «سازمان حمایت از مصرف کننده» و «نظام قیمت گذاری بر کالاها» و سوسیالیستی خواندن آنها و با توجه به دست خالی نامبرده برای حمایت واقعی از خانه […]

مسکن مهر رشت

با توجه به اظهارات مکرر آخوندی، وزیر مسکن علیه طرح مسکن مهر با عباراتی مانند طرح مزخرف یا طرح پوپولیستی و با توجه به مخالفتهای صریح وی با «سازمان حمایت از مصرف کننده» و «نظام قیمت گذاری بر کالاها» و سوسیالیستی خواندن آنها و با توجه به دست خالی نامبرده برای حمایت واقعی از خانه دار شدن اقشار ضعیف، به نظر میرسد اساساً نامبرده هرگونه طرحی را که در مسیر حمایت از مردم بالاخص اقشار ضعیف و متوسط باشد را مزخرف، پوپولیستی و غلط میداند و حضور چنین فردی که از قضا باجناق آقای ناطق نوری و به صورت اتفاقی عضو هیأت مدیره ۱۱ شرکت خصوصی هم هست، شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت مسکن که نقش اصلیش باید حمایت از خانه دار شدن مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط باشد، نیست.

اصلا منکر برخی از اشتباهات طرح مسکن مهر در برخی از شهرها نیستیم ولی این که دولت قطعاتی از اراضی اش را برای خانه دار شدن مردم تعیین کند و در واقع پول خرید زمین را از قیمت تمام شده خانه بکاهد و در قالب شهرک های جدید که از تمرکز در شهرها میکاستند، ایشان را با تسهیلات ارزان قیمت خانه دار کند، طرح خوبی بود که تنها بایستی ایراداتش رفع میشدند ولی این که یک طرح که صدها هزار نفر را خانه دار کرده و رو به اتمام است و تکمیل آن از شعارهای مهم انتخاباتی آقای روحانی و درخواستهای مردم بود، اینچنین با بی مهری وزیر مربوطه مواجه گردد و به جای تکمیل و اصلاح آن، در روند معمولی آن هم رکود حاصل گردد، واقعا غیر قابل پذیرش است. کاش دولت همه چیز مردم را آلوده مناقشات و رقابت های سیاسی نمیکرد و به جای عقده گشایی با دولت قبل با زیرسوال بردن این طرح که بخشی از زندگی مردم است، به وظیفه ذاتی خویش در خدمت رسانی و خانه دار کردن مردم همت میگماشت.