اهمیت فهمیدن مفهوم ازدواج

کسانی که درک صحیحی از ازدواج دارند، با ازدواج به دنبال کمال هستند وکسانی که درک شان از آن اشتباه است، ازدواج را موجب ناقص شدن حیات می دانند.
کسانی که ازدواج را می فهمند از تفاوت ها لذت می برند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند از تفاوت ها نا امید و عصبانی می شوند.
کسانی که ازدواج را می فهمند به جا کنار می آیند و در جایش نیز ایستادگی می کنند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند بر عکس عمل می کنند.
کسانی که ازدواج را می فهمند، فرزندان شان را باهمدیگر تربیت می کنند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند مدام به خاطر بچه ها باهم دعوا می کنند.
کسانی که ازدواج را می فهمند برای همدیگر حق بودن با دوستان را قائلند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند هم خودشان و هم همسرشان را از نعمت دوست محروم می کنند.
کسانی که ازدواج را می فهمند بعد از ازدواج بر داشته هایشان، دوستانشان و اقوامشان افزوده می شود و کسانی که ازدواج را نمی فهمند با ازدواج، گذشته، دوستان و اقوامشان را دور می ریزند و بعداً حسرتش را می خورند و بر همدیگر منت می گذارند.

کسانی که ازدواج را می فهمند به دیگران توصیه می کنند تا آگاهانه ازدواج کنند و کسانی که درکی از ازدواج ندارند مدام اظهار ندامت می کنند و همه را از ازدواج می ترسانند.
کسانی که ازدواج را می فهمند آرامش زندگی خود را شاکرند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند از آرامش زندگی متنفرند و آن را تکرار و روزمرگی می خوانند.
کسانی که ازدواج را می فهمند مدام کیفیت رابطه را ارتقا می دهند تا زندگی مشترک همیشه گرم بماند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند، هر مرحله از تشکیل و رشد خانواده را اسارتی جدید می پندارند.
کسانی که ازدواج را می فهمند، حفظ چهار اصل امنیت، آرامش، ایمان و استقلال خانواده را مهم می دارند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند، تمام این اصول را فدای خوشی ها و تنوع طلبی های شان می کنند.
کسانی که ازدواج را می فهمند برای فهم و درک آن وقت گذاشته اند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند بدون این که وقتی بگذارند، خود را صاحب سبک می دانند تا آنجا که ناگه به بن بست می رسند و خودشان را با کوله باری از اشتباه تنها می بینند، در حالی که تمام پل های پشت سرشان را خراب کرده اند.
کسانی که ازدواج را می فهمند حریم خانواده را حرمت می دارند و جولانگاه هر کسی نمی کنند تا دخالت و تحریک شان نماید و در عوض، مشکلات را به مشاوران امین و آگاه عرضه می کنند ولی کسانی که ازدواج را نمی فهمند نزد هر کس و ناکسی سفره دل وا می کنند و مشکلات زندگی خود را روی دایره می ریزند و همواره از مشاوران و متخصصان فراریند.

کسانی که ازدواج را می فهمند از محبت و احترام به همسرشان لذت می برند و کسانی که آن را نمی فهمند، تنها به دنبال کسب احترام و حفظ شأن و غرور خودشان هستند.

کسانی که ازدواج را می فهمند تفاوت های همسر و والدین را به خوبی می فهمند و شأن و جایگاه و نیازهای هرکدام را به خوبی تشخیص می دهند و تأمین می کنند و کسانی که ازدواج را نمی فهمند، یا به درستی به همسرشان محبت نمی کنند و یا به خوبی به والدین شان احترام نمی گذارند و یا دچار هر دو عارضه می شوند.

#

اشتراک این خبر در :