روزنامه قانون پس از شهادت مقتدرانه محسن حججی مقاله ای منتشر کرد با عنوان پشت صحنه یک شهادت و در آن مطلب میگوید آمریکا و روسیه توافقی داشتند در یک منطقه خاص عملیات هوایی و نظامی نداشته باشند که به عنوان «منطقه عدم برخورد» از آن یاد میکند، در این مطلب میخوانیم که آمریکاییها درباره […]

مقاله روزنامه قانون پشت صحنه یک شهادت غرش مقتدرانه شهادت انصافروزنامه قانون پس از شهادت مقتدرانه محسن حججی مقاله ای منتشر کرد با عنوان پشت صحنه یک شهادت و در آن مطلب میگوید آمریکا و روسیه توافقی داشتند در یک منطقه خاص عملیات هوایی و نظامی نداشته باشند که به عنوان «منطقه عدم برخورد» از آن یاد میکند، در این مطلب میخوانیم که آمریکاییها درباره گشت زنی نیروهای حامی سوریه در مجاورت منطقه عدم برخورد تذکر داده بودند ولی از سوی سوریه جدی گرفته نشد و این منجر به اولین حمله هوایی آمریکا به تنف گردید که از قرار معلوم این حملات منجر به تقویت تکفیریها گردید.

در واقع مقاله «پشت صحنه یک شهادت» میکوشد بگوید آمریکا تذکر داده بود، روسیه و سوریه جدی نگرفتند و ایران هم با پرتاب موشک و پهبادهایش در تحریک آمریکا نقش داشته است که هرکدام از این مفاهیم را با تیترهایی مثل «سیطره آمریکا در یک منطقه»، «پیشینه حمله جنگنده‌‌های آمریکایی»، «ردپای روسی»، «زنگ خطری که توجهی به آن نشد»، «و بازهم خوش‌خیالی»، «اشتباهاتی که جان می‌گیرد»، «خودبرتربینان انحرافی» میتوان دنبال کرد که در نهایت برآیند محتوای مقاله به این نتیجه میرسد که شهادت محسن حججی نتیجه قدرت آمریکا، خیانت روسیه و نهایتاً خوشخیالی، ندانم کاری و تحریکات سپاه است!

مقاله «پشت صحنه یک شهادت» موجب بروز اعتراضات گسترده گردید به خصوص که فضای جامعه به شدت متأثر از شهادت یک قهرمان ملی بود و جهت دهی خائنانه روزنامه قانون را برنمیتابید. جهت گیری مقاله قانون در حالی است که خود ترامپ به تولید داعش توسط آمریکا اعتراف دارد و کارشناسان آمریکایی از جمله کیسینجر نیز صراحتا از لزوم حفظ داعش برای مهار قدرت ایران سخن میگویند و آمریکا نیز دقیقاً به بهانه حمله به داعش در سوریه میکوشد، مانع تضعیف یا شکست داعش گردد و در این راستا بعضا برخلاف توافقاتی که برای «منطقه عدم برخورد» دارد، هم عملیات انجام میدهد و هم از تکفیریها حمایت میکند.

این که چون آمریکا قدرت دارد یا این که چون قبلا هشدار داده بود یا این که چون او نیز مدعی مبارزه با داعش است دلیل نمیشود تا اعمال فشار بر تروریستها کاهش یابد و خون هزاران شهید با تقویت تکفیریها به هدر رود، دلیل نمیشود منطقه را خالی کنند تا تروریستها پیشروی کنند، دلیل نمیشود تا به جای محکومیت آمریکا از سوی دستگاه خارجی و رسانه های حامی دولت، تیر طعنه و عقده گشایی علیه سپاه و نیروهای مقاومت پرتاب کنند.

و اما انتقادات گسترده به مقاله روزنامه قانون باعث شد تا این روزنامه فردای انتشار مطلب «پشت صحنه یک شهادت»، با مطلب «شهادت انصاف» پاسخ انتقادات را بدهد، در مقاله اخیر قانون اما اگر چه منتقدان با عناوینی مثل «خودبرتربینان کوردل»، «عقده‌‌گشایی‌های خاص»، «فاسقان»، «نادانان»، «کذابان»، «ذهن معیوب»، «چهره ناپاک تزویر و دروغ»، «تخریبچیهای فراموشکار» و… عقب نشینی کاملاً محرزی رخ میدهد. در واقع «قانون» میکوشد با ژست طلبکارانه و عصبانی، بر عقب نشینی در مقاله شهادت انصاف سایه بیندازد.

عقب نشینی مقاله «شهادت انصاف» در آنجایی است که محور انتقاداتش درباره شهادت شهید محسن حججی را به سمت آمریکا و همپیمانانش برمیگردد و این مطلب را چند بار تکرار میکند و این بار بدون این که نامی از روسیه بیاورد، بلوکهای غرب و شرق را مقصر این شهادت میداند و ضمن حمله به منتقدان با عنوان «حیات مفسده» ایشان را به عدم توجه به وحدت متهم میکند و نهایتاً هم بدون این که نامی از سپاه یا حملات موشکی ببرد، خود را به انتقاد نسبت به قصورهایی که باعث ریختن خون شهدا میشود پایبند میداند که اگر چه به نوعی اصرار به موضع قبلی است اما از بیان مجدد آن پرهیز میکند.

نکته جالب توجه دیگر این است که روزنامه قانون که قبلا متأثر از استقبال مردم از انتقام موشکی سپاه از داعش، با تیتر «غرش مقتدرانه» کوشیده بود آن را بستاید و دولت را در عملیات سپاه شریک نماید، امروز که فضا متأثر از شهادت محسن حججی است میکوشد همان حملات موشکی و سپاه را مقصر این شهادت معرفی کند و البته برخلاف تصور با انتقادات گسترده ای مواجه میشود که باعث میشود ضمن عقب نشینی از آن موضع، لحنی طلبکارانه ای اتخاذ نماید و وانمود کند منتقدان، مقاله «پشت صحنه یک شهادت» را تحریف کرده اند!

و اما حرف آخر این که به هیچ وجه از انتقاد منصفانه و فنی درباره اشتباهات نظامی ابایی نباید داشت مگر در جایی که ملاحظات امنیتی رعایت نشود، لیکن این که جریانی که اثبات کرده است اساسا با حضور در سوریه، حمایت از نیروهای مقاومت، عملیات موشکی، حمایت از سپاه و حتی قدرت برتر بودن ایران در منطقه، میانه خوشی ندارد، بکوشد به اسم نقد فنی و کارشناسی، آمریکا را بزک کند و رخدادها را تحریف کند و نهایتاً با عقده گشایی سپاه و موشک و فرماندهان را مقصر بگیرد، غیر قابل قبول است.