با توجه به اظهارات شفاف جان کری در خصوص اهمیت توافق هسته ای برای زمینه سازی موفقیت های انتخاباتی دولت روحانی و با عنایت به جنگ نرم جدید دشمن که فارغ از نوع حکومت، تنها خواستار حفظ منافع آمریکا و صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی هستند (که اخیراً توسط مقام معظم رهبری هم بیان شد)، […]

estehalehبا توجه به اظهارات شفاف جان کری در خصوص اهمیت توافق هسته ای برای زمینه سازی موفقیت های انتخاباتی دولت روحانی و با عنایت به جنگ نرم جدید دشمن که فارغ از نوع حکومت، تنها خواستار حفظ منافع آمریکا و صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی هستند (که اخیراً توسط مقام معظم رهبری هم بیان شد)، بعید به نظر می رسد که دشمن به این راحتی برجام را بهم بزند.
اگر چه در ابتدا توافق هسته ای تنها برای برهم زدن قدرت هسته ای، علمی و فنی ایران در دستور کار قرار گرفت، اما با مشاهده دیپلماسی مذبذب دولت یازدهم، هم اکنون احداث ساختمان های دیگری بر بستر برجام در دستور کارشان قرار گرفته است، لذا بقای این بستر برای تحقق این اهداف ضروری به نظر می رسد.
در حالی که حضور این دولت باعث شده است تا افرادی که بعضاً در ضدیت کامل با انقلاب و اسلام قرار دارند به مناصب میانی مدیریتی و حتی بالای تصمیم سازی برسند، خطر هجمه به ارزش ها و آرمان های انقلابی گری و اسلامی تشدید گردیده است.
با توجه به تجارب ناموفق دشمن در راه اندازی و هدایت کودتاهای سخت و حتی رنگی، عملاً این گزینه ها فعلاً به عقب رانده شده اند و با توجه به چینش سیاسی کشور و مهیا شدن امکان نفوذ، جایشان را به استحاله فرهنگی، اعتقادی و سیاسی در جهت تأمین منافع استکبار جهانی داده اند.
راه حل: به نظر می رسد مقابله با پروژه نفوذ و استحاله را با چهار شیوه به صورت همزمان و موازی باید هدایت کرد:
۱- جلوگیری از رشد پروژه نفوذ و معرفی رسانه ای نفوذی هایی که مستنداً عدم التزامشان به اسلام و قانون و انقلاب ثابت شده است و به خصوص ممانعت از رسیدن این افراد به جایگاه های کلیدی در دولت.
۲- مقابله، مباحثه، مناظره و افشاگری منطقی و استدلالی در خصوصی مبانی انحرافی تفکرات ضداسلامی و ضدانقلابی که در جهت استحاله در دستور کار قرار می گیرند.
۳- رشد و معرفی علمی و عملی اصول اسلام و آرمانهای انقلاب، از طریق تخلق اسلامی و رفتار منطقی و انقلابی
۴- ممانعت از نفوذ عناصر خطرناک با دقت نظر در اجرا، نظارت و رأی دادن در انتخابات های پیش رو

۵- دقت نظر و معرفی و ممانعت از پروژه هایی که می توانند بستر نفوذ را در زمینه های مختلف را فراهم آورند.
مطمئناً عناصر فوق محقق نمی شوند مگر با هوشیاری، نظارت و مطالبه گری جوانان انقلابی، رسانه ها، مجلس و قوه قضاییه از طریق مجاری قانونی و مناسب.