طی یکسال و اندی که از کار دولت یازدهم و مذاکرات هسته ای شروع شده، حمایت مقام معظم رهبری از دولت به خصوص هیأت مذاکره کننده هسته ای، به کرات کار را برای ایشان سهل و ممکن نموده است و چه بسا اگر این حمایت ها نبود، نه مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام می شد […]

حمایت رهبری از مذاکره کنندگان هسته ایطی یکسال و اندی که از کار دولت یازدهم و مذاکرات هسته ای شروع شده، حمایت مقام معظم رهبری از دولت به خصوص هیأت مذاکره کننده هسته ای، به کرات کار را برای ایشان سهل و ممکن نموده است و چه بسا اگر این حمایت ها نبود، نه مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام می شد و نه تمدید مذاکرات شکل می گرفت؛ نظر مقام معظم رهبری در انقلابی خواندن و مورد اعتماد دانستن مذاکره کنندگان همچنین عدم مخالفت ایشان با تمدید مذاکرات (که امروز بیان شد)، از مهمترین حمایت های رهبری از مذاکره کنندگان هسته ای بود به خصوص که این حمایت ها درست در زمان هایی رخ داده است که اوج انتقادات به هیأت مذاکره کننده هسته ای صورت می گرفت که این حمایت ها از سه جهت قابل اهتمام است که به آنها می پردازم:

  • اگر چه مقام معظم رهبری نیز مانند امام خمینی (ره) صراحتاً آمریکا را دشمن می دانند و او را غیرقابل اعتماد معرفی می کنند، اما به واسطه ی رأیی که مردم به دولت و شعارش دادند، مجوز نرمش قهرمانانه را با ترسیم خطوط قرمز آن صادر کردند، لذا اولین دلیل حمایت مقام معظم رهبری از مذاکره کنندگان هسته ای در راستای احترام به رأی مردم شناخته می شود و تا مدامی که خطوط قرمز نظام که همان عزت و استقلال همین مردم است حفظ شود، در جهت ایجاد فرصت برای آزمودن نظر مردم و دولت از هیچ حمایتی دریغ نمی شود و هر جایی که این فرصت برای دولت در تنگنا قرار گیرد، با حمایت و برداشتن موانع و آرام کردن منتقدان از سوی ایشان، اجازه ی استفاده از فرصت مذاکرات به دولت داده می شود.
  • حمایت مقام معظم رهبری از دولت یازدهم از ظن کسانی که مسائل سیاسی را دنبال می کنند یک مسأله ی غیرعادی تلقی نمی شود چرا که این حمایت همواره از همه ی دولت هایی که مشغول خدمت بوده اند صورت گرفته است و دولت یازدهم نیز مانند سایر دولت ها از این موهبت برخوردار است و این در صورتی است که متأسفانه برخی افراد که امروزه نمونه شان را در امثال علی مطهری می بینیم، بعضی از این حمایت ها را به تبعیض و ظلم تأویل می کنند و بعضی دیگر را دلیلی برای معصومیت و انتقاد نشنیدن تعبیر می کنند. متأسفانه برخی ها متوجه جنس حمایت مقام معظم رهبری از دولت ها و این سنت حسنه نمی شوند و فقط بسته به موقعیت خودشان این حمایت ها را ظالمانه یا عادلانه می خوانند و به فضا سازی برای بهره برداری های سیاسی خود می پردازند.
  • مقام معظم رهبری همواره در کنار حمایت هایی که از دولت ها می کنند مواضع و نظرات خودشان را نیز بیان می کنند، مثلاً حین حمایت از دولت یازدهم و مذاکرات هسته ای و تمدید مذاکرات ، ضمن اشاره به تشدید تحریم ها و توهین های مسئولان آمریکایی و حمایت های شان از داعش، آمریکا و حرف هایش را غیر قابل اعتماد را بیان می کنند که این رویه باید مورد استفاده تمام جریانات سیاسی قرار گیرد، یعنی در موضع قدرت که هستند ضمن بهره مندی از حمایت های رهبری از نظریات ایشان نیز استفاده کنند و در موضع انتقاد که قرار می گیرند، انتقادات خود را مستدلاً و منصفانه از مجرای حمایت و خیرخواهی و بدون مانع تراشی انجام دهند.