پس از این که حسن روحانی در تاریخ ۹۶/۳/۲۴ رأی مردم را مبنای ولایت حضرت علی (ع) خواند، از سوی علما، مراجع و افسران جنگ نرم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت که اگر چه این جمله بعدا از سوی گوینده با توضیحات بیشتر اصلاح گردید و حتی پذیرفتند که امام خمینی(ره) قبل از زمامداری، […]

نقل قول از رهبری فعلیت ولایتپس از این که حسن روحانی در تاریخ ۹۶/۳/۲۴ رأی مردم را مبنای ولایت حضرت علی (ع) خواند، از سوی علما، مراجع و افسران جنگ نرم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت که اگر چه این جمله بعدا از سوی گوینده با توضیحات بیشتر اصلاح گردید و حتی پذیرفتند که امام خمینی(ره) قبل از زمامداری، برای ولایت، مشروعیت داشتند و به این وسیله مفاهیم مشروعیت و مقبولیت را از یکدیگر جدا کردند، لیکن برخی از حامیان ایشان کوشیدند با مانور روی سخنرانی آیت الله خامنه ای در نمازجمعه ۶۶/۳/۲۲، آن سخنرانی را شبیه جمله روحانی نشان دهند، اما نکته تأسف برانگیزی که در اکثر این مانورها مشاهده شد این بود که یک جمله بسیار کلیدی در این نقل قولها تقطیع میشد تا حدی که حتی اینستاگرام آقای روحانی هم کلیپ آن سخنرانی را بدون این جمله «…یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است» منتشر نمود! سانسور این جمله که به خوبی نوع اثر رأی که همانا فعلیت بخشی است را نشان میدهد، از جهت شبیه سازی سخن آیت الله خامنه ای، به جمله روحانی برآورد میشود.

آنچه که در برآیند این سخنرانی قدیمی حضرت آیت الله خامنه ای دیده میشود این است که ایشان مشروعیت ولایت را دارای دوپایه نصب الهی و بیعت مردمی میدانند، به نحوی که اگر بیعت و رأی مردم نباشد، عملاً فعلیت و به بیان ایشان مشروعیت حکومت کامل نمیشود، شاید این نگاه در ظاهر با تعریف برخی دیگر از مراجع و علمای بزرگوار که مشروعیت و مقبولیت را دو رکن لازم و کاملا مستقل برای حکومت دانسته اند متفاوت به نظر برسد لیکن در عمل تفاوتی بین این دو بیان وجود ندارد، چرا که هر دو تعریف به این مفهوم اشارت دارند که هم نصب الهی و هم مقبولیت مردمی شرایط فعلیت و مشروعیت حکومت هستند و در هر دو نگاه، اگر چه برای رأی و بیعت مردم احترام و اعتبار قائل شده است، اما اگر این بیعت و رأی مردم حول کسی غیر از اصلح که مورد نظر و منصوب خداست باشد، عملاً مشروعیت حکومت زیر سوال است. در واقع هر چند فعلیت حکومت به صرف بیعت و رأی حاصل میشود ولی مشروعیت آن مشروط به نصب و رضایت الهی است.