این چندمین بار است که آقای ظریف ادعا میکند در تنظیم و اجرای برجام ، بدبینی را چاشنی کارشان کرده اند، او راست میگوید برجام با بدبینی نوشته شده است اما نه براساس بدبینی ما به آمریکا و غرب، بلکه براساس بدبینی آمریکا به ما! وقتی ما نقدا تعهداتمان را انجام دادیم و منتظر ماندیم […]

تحقق برجام ارزیابی برجام در دومین سالگرد امضای برجام تنظیم و اجرای برجاماین چندمین بار است که آقای ظریف ادعا میکند در تنظیم و اجرای برجام ، بدبینی را چاشنی کارشان کرده اند، او راست میگوید برجام با بدبینی نوشته شده است اما نه براساس بدبینی ما به آمریکا و غرب، بلکه براساس بدبینی آمریکا به ما!

وقتی ما نقدا تعهداتمان را انجام دادیم و منتظر ماندیم که طرف مقابل بعدا و تدریجا تعهداتش را انجام دهد این یعنی برجام براساس بدبینی آمریکا به ما و خوشبینی دیپلماتهای ما به آمریکا نوشته شده است.

وقتی رئیس جمهور مدام بانگ برمی آورد که خزانه خالیست و همه چیزمان به توافق بند است تا مردم برایش دست بزنند، این یعنی ایشان بدون بدبینی و بدون این که نگران سوءاستفاده آمریکا و غرب باشد، به دنبال خفه کردن منتقدان داخلی بوده است.

وقتی تعهدات ما در برجام طوری نوشته شده است که نه تنها خیالشان از امروزمان راحت باشد بلکه همواره یکسال از آنچه که از آن میترسیدند، عقبتر باشیم این یعنی آنها براساس بدبینی به ما مذاکره کردند و برجام را نوشته اند.

وقتی ما با حسن نیت و بدون هرگونه دریافت ما به ازای خارجی، مهمترین دغدغه آنها که همان غنی سازی ۲۰% است و همینطور نصب هزاران سانتریفیوژ آماده را متوقف میکنیم این یعنی دیپلماتهای ما براساس خوشبینی مذاکره کرده اند.

وقتی نامه جان کری درباره اجرای برجام و محدودیت ویزا، به عنوان یک تضمین مطمئن تلقی میشود، این یعنی دستگاه سیاست خارجی کشور، خوشبینانه عمل نموده است.

وقتی در تنظیم و اجرای برجام در برابر اقدامات تخریبی ما در تجهیزات هسته ای، به جای لغو، اقدامات تعلیقی طرف مقابل در خصوص تحریمها پذیرفته میشود این یعنی طرف مقابل با بدبینی و ما با خوشبینی عمل کرده ایم.

وقتی آقایان روحانی و ظریف در دفاع از برجام میگفتند همه تحریمها از روز اول اجرای برجام بالمره و یکباره لغو میشوند این یعنی آقایان خیلی به دشمن خوشبین بودند.

وقتی آقایان در برابر این جمله امام خامنه ای که میفرمود من به مذاکرات خوشبین نیستم و یا به این توصیه که در تنظیم و اجرای برجام با بدبینی عمل کنید، جسورانه به کنایه و متلک متوسل میشدند.

وقتی به ایشان گفته میشد مواظب باشید دشمن بدعهد است در پاسخ میگفتند شما تعامل هراس، بزدل، لرزان و ترسو هستید و بروید به جهنم و یک جای گرم پیدا کنید که نلرزید این یعنی آقایان در کمال خوشبینی بودند.

کاش آقای ظریف و سایر مذاکره کنندگان هسته ای و شخاص رئیس جمهور، مسئولانه اشتباهات خود را در خوش بینی به دشمن میپذیرفتند و دست از فرافکنی برمیداشتند.