تحلیلی بر اظهارات حاشیه ساز روحانی در سال 94 روحانی توان موشکی موشکآقای روحانی! شما که اینقدر اصرار میکنید نظر اکثریت مردم ایران در همه موضوعات با شما یکی است پس چرا نظرات قبلیتان را برای همرنگ شدن با اکثریت مردم ایران انکار و وارونه میکنید؟! شما که برد موشک را مهم نمیدانستید، شما که موشک سازان، موشک نویسان، موشک اندازان و موشک پردازان را مشمول متلکهای خود قرار میدادید، شما که صاحبان موشک را دولت تفنگدار لقب داده بودید، شما که حتی ماهواره تحقیقاتی را هم از ترس آمریکا از روی سکوی پرتاب به انبار منتقل کردید، شما که استادتان معتقد بود فردا دنیای موشک نیست و وعده میداد دولت دوم روحانی بساط بودجه نظامی را جمع میکند! حالا چرا مدعی میشوید ساخت، هزینه، دستور پرتاب و توسعه موشکها جملگی هنر شماست؟! جز این است که فهمیدید مردم ایران از معامله بر امنیت و عزت کشور متنفر و حامی ارتقای قدرت و اقتدار کشور است؟! جز این است که فهمیدید مردم برخلاف شما، حاضر نیستند به پشتوانه توافق و لبخند، سلاحشان را زمین بگذارند؟! پس اینقدر مدعی نشوید که هر نظری دارید، عین نظر مردم است!! چرا که هنوز عمق خطرناکِ بسیاری از نظرات شما برای مردم آشکار نشده است که اگر بشود احتمالا بازهم مجبور به انکار نظرات قبلیتان خواهید شد هر چند در این انکار و وارونه نمایی هم دست پیش میگیرید و طلبکار میشوید!! با این وجود پیشنهاد میکنیم برای این که دچار خطای فاحش محاسباتی و تکذیب مواضع قبلی خود نشوید، سهم رقیب هراسیها را در برد خویش، بیش از سهم عملکرد و نظریات خود بدانید و بدانید که مردم ایران چه آنانی که به شما رأی دادند و چه رأی ندادند، حاضر نیستند به ذلت التماس و خلع سلاح تن بدهند.

#

اشتراک این خبر در :