متأُسفانه در شهرهای مختلف کشور دیده میشود که نهادهای ذی­نفوذ مثل دادگستریها، شوراهای حل اختلاف و برخی ادارات دیگر با فشار به شورای ترافیک شهرها، برای خیابانها و کوچه های مجاور خود، تابلوهای تبعیض آمیز راهنمایی رانندگی تحت عنوان پارک ممنوع به استثناء خودروهای این ادارات خاص را نصب میکنند در حالی که: در آیین […]

 

وقتی که شأن پلیس را به پارکبانی تنزل میدهند

متأُسفانه در شهرهای مختلف کشور دیده میشود که نهادهای ذی­نفوذ مثل دادگستریها، شوراهای حل اختلاف و برخی ادارات دیگر با فشار به شورای ترافیک شهرها، برای خیابانها و کوچه های مجاور خود، تابلوهای تبعیض آمیز راهنمایی رانندگی تحت عنوان پارک ممنوع به استثناء خودروهای این ادارات خاص را نصب میکنند در حالی که:

  • در آیین نامه راهنمایی رانندگی، تنها تابلوهای پارک ممنوع به غیر از خودروهای امدادی داریم و نه برای استثناء خودروهای ادارات دیگر و به نظر میرسد ساخت و نصب این تابلوهای تبعیض آمیز راهنمایی و رانندگی اساساً غیرقانونی هستند.
  • استانداریها و فرمانداریها باید نسبت به موقعیت یابی مناسب برای ادارات به نحوی تدبیر کنند که ادارات و به خصوص ادارات پرتردد، هم پارکینگ برای کارکنانشان داشته باشند و هم برای ارباب رجوعهایشان.
  • تابلوهای تبعیض آمیز راهنمایی و رانندگی پارک ممنوع به استثناء خودروهای اداراتشهرداریها برای ادارات و مراکزی که فاقد پارکینگ هستند، جرائمی را منظور میکند تا با این جرائم، پارکینگهای عمومی پیرامون این ادارات یا مراکز تأمین نماید، ولی غالباً این جرائم به هدف مورد اشاره نمیرسند و تنها به محل درآمدی برای شهرداریها تبدیل میگردند.
  • در بسیاری از موارد دیده میشود که حتی برخی از این ادارات، دارای حیاط وسیعی هستند که میتوانند آن را به پارکینگ تبدیل کنند ولی از آن برای مصارف کم اهمیت دیگر استفاده میکنند و مجوز پارک انحصاری در خیابانها را با اعمال نفوذ به شورای ترافیک برای خود اخذ میکنند.
  • در اکثر قریب به اتفاق موارد، همین پارکینگ های انحصاری برای خودروهای اداری گرفته نشده است و در واقع خودروهای کارکنان این ادارات که فاقد پلاک دولتی و بغل نویسی هستند از این پارکینگ ها استفاده میکنند.
  • ادارات ذینفوذ برای این که اجازه پارک به خودروهای دیگر در پارکینگهای انحصاری خود ندهند، با فشار به پلیس، ایشان را برای جریمه کردن خودروهای دیگر فراخوانی میکنند و عملاً برای حق غیرقانونی خود، مردم را متحمل هزینه و زحمت میکنند.
  • این نهادها، پلیس را در حد یک پارکبان تنزل درجه میدهند تا برای خودروهای کارکنانشان، جای پارک را حفظ نمایند و این در حالی است که متأسفانه پلیس میادین و چهارراه های مهم شهرها را به افسر وظیفه ها سپرده است.
  • متأسفانه برخی ادارات مثل دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف به صورت گسترده این اقدام غیرقانونی و تبعیض آمیز را انجام میدهند که مردم از ایشان توقع اجرای عدالت و رفع تبعیض دارند و این به شدت به وجهه این نهادها ضربه میزند.
  • درحالی که نصب تابلوهای تبعیض آمیز راهنمایی و رانندگی به صورت گسترده در همه شهرها شیوع یافته است، اما رسانه های عمومی نیز تاکنون به صورت جدی این معضل نپرداخته اند در صورتی که شایسته بود به نحو جدی به این مسئله ورود پیدا میکردند تا اینقدر فراگیر نشود.

از آنجا که بازندگان اصلی این رفتار تبعیض آمیز مردمی هستند که با کمبود مشکل جای پارک، جریمه های پلیس و ناامیدی از رفع ظلم و تبعیض از سوی ادارات ذی نفوذ مواجه هستند، می طلبد که فعالان رسانه ای و کاربران فضای مجازی نسبت به چنین مسائلی حساس باشند و با مطالبه گری، کم کاری رسانه ها و نهادهای نظارتی را جبران نمایند.

آنچه که برای رفع این تبعیض در اکثر شهرها باید مطالبه شود، این است که همه تابلوهای تبعیض آمیز راهنمایی و رانندگی جمع آوری گردد و ضمناً استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها و ادارات نیز برای مراجعان ادارات، به صورت عادلانه و سهل الوصول، پارکینگهای رایگان یا ارزان قیمت تأمین نمایند.