شبهه: بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است. و هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند. همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند. گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست… حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری… از نسل آلوده ی […]

شبهه پاسخ به شبهه بیرون بودن زلف زنان ایلشبهه:

بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است.

و هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند.

همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند.

گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست…

حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری…

از نسل آلوده ی من گذشت؛

به “فرزندان” خود خوب دیدن را بیاموزید…

حسین پناهی

پاسخ به شبهه:

بسیاری از جملاتی که در قالب شبهه مطرح میشود را به دروغ به ادبا و دانشمندان منتسب میکنند تا قابل باورتر و معتبرتر جلوه کند که یکی از این اشخاص مرحوم حسین پناهی است و در هر صورت حتی اگر جملاتی واقعا به او یا امثال او مربوط باشد دلیلی بر حقانیت آن جملات نیست.

میگوید گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست برایش مهم نیست!! و چه توجیه مضحکی!! برای یک فرد هوسران مگر میتوان پوست و شکل اندام مهم نباشد؟! مگر جز این است که خواستن با دیدن و هوسرانی با چشم چرانی شروع میشوند؟!

حتی در بین زنان روستایی هم بانوان بسیاری هستند که به حجاب خود توجه دارند و این طور نیست که همه مثل هم باشند ضمناً اگر کار اشتباهی از سوی افرادی که دچار استضعاف فکری و دینی هستند انجام شود هرچند که شاید ایشان در آن دنیا مواخذه نشود ولی نمیتواند توجیهی برای درست دانستن و ترویج آن کار تلقی گردد.

آری! شاید بسیاری از مردان نسبت به زنانی که حتی حجاب کاملی ندارند، به قصد لذت و با شهوت نگاه نکنند، اما قطعاً بسیاری از مردان چنین نیستند و چه بسا مردانی که نمیخواهند به گناهِ نگاه آلوده شوند، ولی در جامعه ای که لباس زنان نامناسب و محرک است، کار مردانی که میخواهند عفت خود را حفظ کنند هم مشکل میشود.

نکته دیگر این که حجاب ظاهری ریشه در حیای باطنی دارد و نتیجه ای از نتایج آن است. مگر میتوان حجاب باطنی یا همان حیا داشت ولی از طعمه چشم چرانی انسانهای هوسران بودن ابا نداشت؟! مگر جز این است که هر اعتقادی باید در رفتار نمود و بروز یابد؟! خب یکی از نمودهای حیا، حجاب ظاهر و البته کنترل نگاه است.

این شبهه میگوید که به فرزندانتان خوب دیدن را بیاموزید و لابد منظورش این است که بدون قصد لذت به زیبایی نامحرمان نگاه کنند و این برای انسانی که در درون خود دارای غریزه است مضحک به نظر میرسد، خداوند همانطوری که به زنان غریزه خودنمایی و به مردان غریزه نگاه کردن داده است، عقل، حیا، اراده و دین هم داده تا بتواند غرایز خود را مدیریت کند والا با انکار غریزه که غرایز از بین نمیروند!