محمد نبی حبیبی میرسلیم انتخابات جمنایادتان هست که در دفتر موتلفه رشت مهمانتان بودیم و شما از برنامه موتلفه برای انتخابات سخن گفتید و نسبت به میرسلیم ابراز اطمینان کردید و گفتید ۱۶ سال برای چنین انتخاباتی برنامه ریزی کرده اید؟! یادتان هست که در آنجا سوالاتی و در واقع انتقاداتی کردیم که برای برخی جواب داشتید و برای برخی نیز نداشتید؟!

یادتان هست که از شما پرسیدیم چه تضمینی هست که حکایت میرسلیم هم مثل حکایت ولایتی نشود و تکروی نکند و به نامزدهای انقلابی حمله نکند و گفتید مورد اطمینان است؟!

آقای محمد نبی حبیبی ! یادتان هست که از شما پرسیدیم چرا در حالی که بر اساس مکانیزم جمنا نباید ورود میکردید، به صورت مستقل وارد شدید، گفتید که ما با جمنا هماهنگیم و تکروی نخواهیم کرد؟!

یادتان هست که گفتیم چرا از جمنا خروج کردید گفتید که ما براساس نظر حزب موتلفه عمل کردیم!! و این در حالی بود که شما از ابتدا به جمنا دست یاری داده بودید و گزینه تان در انتخابات مجمع اول جمنا عملا حذف شد؟!

آقای محمد نبی حبیبی ! یادتان هست که گفتیم اگر بازهم واقعه ای شبیه واقعه ولایتی تکرار شود، این بار دیگر جریان حزب الله به حزب موتلفه روی خوش نخواهد داشت؟!

یادتان هست که گفتیم اگر ۱۶ سال برای چنین انتخاباتی آماده شده بودید این قدر تیپ سازی نکردید که ورود نامزدتان باعث تعجب و بعضا مسخره مردم نشود و شما قبول کردید که کوتاهی کردید؟!

یادتان هست که میرسلیم در وقتهای مناسبی که بعضاً در مناظرات انتخاباتی ذخیره میکرد، همچنین در مصاحبه های انتخاباتی، نه تنها پاسخ هجمه ها به انقلاب و نهادهای انقلابی را نمیداد بلکه بعضاً به سایر نامزدهای انقلابی هم حمله میکرد؟!

آقای محمد نبی حبیبی ! یادتان هست که در آخرین شب انتخابات اعلام کردید با انصراف میرسلیم موافق هستید ولی میرسلیم اصلا موضوع انصراف را حاشا کرد تا اثبات شود که او از کنترل شما خارج شده است؟!

آقای حبیبی! امروز ببینید حاصل آن همه ادعا و اعتماد نابجا را. امروز با میرسلیمی مواجه هستید که در بحبوحه انتخابات، به قالیباف بابت افشاگری انتقاد کرد ولی پس از انتخابات گفت اگر انتخابات به دور دوم میرسید در رقابت با قالیباف، او را افشا میکرد!

آقای حبیبی! امروز ببینید که چطور نه تنها نماینده تان به تعهدات تان به همراهی با جمنا پایبند نبود، بلکه با حرفهای بدون مبنا علیه جمنا و حرکتش میتازد و برای رسانه های غیرانقلابی و ضدانقلاب سوژه سازی میکند!

امروز ببینید که چطور نامزدی که اینچنین از او حمایت کردید و حیثیت خود را به پایش گذاشتید، با افتخار از اختلافاتش با موتلفه سخن میگوید و اسرار داخلی خودتان را هویدا میکند.

آقای حبیبی! امروز بپذیرید که با اشتباه مهلکتان در حمایت کورکورانه از ولایتی در انتخابات ۹۲ و با اعتماد نابجا به میرسلیم در ۹۶، اعتبار و حیثیت موتلفه را به شدت مخدوش کردید.

هدف از این مطلب اصلا این نبود که میرسلیم یا موتلفه مقصر باخت اصولگرایان معرفی شود بلکه بحث ما حرفهایی است که به صورت مخرب چه پیش از انتخابات و چه پس از آن درباره نامزدهای انقلابی، جمنا و سپاه بیان کرده است.

#

اشتراک این خبر در :